Rødsåsen-utbygging

RØDSÅSEN
UTBYGGING AV RØDSÅSEN


Chaed og Chaza 3. klasse, Framnes skole08.10.2018: Diverse høringsuttalelser

Rødsåsen er i sin siste fase av avgjørelser, med 2.gangs behandling i Planutvalget.

Saker:

https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018075493&

 


16.03.2017: Diverse høringsuttalelser


Rødsåsenkomiteen - fellesuttalelse

Dokument

Fellesuttalelse og underskriftskampanje - Change.org

Dokument

Framnes skole

Dokument

Naturvernforbundet

Dokument

Nærmiljøutvalget

Dokument

Turistforeningen

Dokument

Vesterøy Menighetsbarnehage

Dokument

Berørte parter langs Ay (Øvre Huvikvei +)

Dokument

Vesterøy Menighet

DokumentChange.org - underskriftskampanje

Stemmer levert..


15.02.2017: Dokumenter fra kommune og kontakt


Kommunedokumenter og saksdokumenter

www.sandefjord.kommune.no/Teknisk/arealplaner/reguleringsplaner/offentlig-ettersyn-av-reguleringsplaner/rodsasen/


KONTAKTINFORMASJON

Innsendelse av kommentar og uttalelse til kommuen før mandag 20.2

Eventuelle uttalelser kan enten sendes digitalt via kommunens kartportal på internett (link til arealplaner og høringer), på epost (david.haugen@sandefjord.kommune.no) til sandefjord kommune ,

eller som brev til Sandefjord kommune, bygnings- og arealplanseksjonen, pb. 2025, 3202 Sandefjord

Deadline: innen 20.02.17.12.02.2017: Oppsummering av folkemøte 8/2 på Framnes skole

Først og fremst vil jeg på vegne av alle oss i Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg (FVNMU) takke alle beboere, interessenter, grupperinger, organisasjoner, kommune og folkevalgte for at de stilte opp på møte vårt på onsdag. Vi har som et fellesskap helt klart blitt synlig i denne saken.


OVERORDNET

Med gode aktiviteter er det viktig at vi nå bidrar til fellesinformasjon, i tillegg til individuell saker. FVNMU har fått flere eposter de siste 2 dagene, og vil trekke frem essensen av dette.


Oppsummert er det viktig at vi ser på hva som organiseres i fellesskap, og hva enkelte interessegrupper og private initiativ som blir gjennomført enkeltvis. Det er noen saker som kan graderes som utfordrende rundt utbyggingen. Videre er det viktig at man ser på resultatforventninger om hva man ønsker de folkevalgte ska stemme på; avvise utbyggingen totalt, utsette på bakgrunn av manglende informasjon og utredninger, eller begrense utbygging.


Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg vil bistå i den administrative delen av denne prosessen, der initiativet er en videreføring fra andre interessenter av nærmiljøet.HOVEDSAKER

FVNMU henviser her til hovedsaker som har blitt belyst av ulike interessenter:


1. Infrastruktur

 • Utfordringene til infrastruktur er svært alvorlig, og flere forhold er ikke utredet:
 • Hvordan blir ivaretakelsen av 1-200 nye skoleplasser med utbygging på Rødsåsen i tillegg til Langestrand, Veraåsen og Husebygrenda?
 • Hva blir kostnader for å utbedre veinett med store mangler ?
 • Trafikkbildet i området, særlig rundt kirken, skolen, barnehagen og eika, samt deler av veinettet på Framnesplatået, er uoversiktlig og dels kaotisk allerede i dag.
 • Veinettet på Framnes ble fredet etter utbyggingen av JM på Veraåsen. Hvor skal så anleggstrafikk og økt veiforbruk gjennomføres?
 • Hvordan sikres barn trygg skolevei på veinett som i dag ikke kan kompensere for 2 biler i bredden?
 • Tjærildveien og Øvere Huvikvei har store utfordringer med trygg skolevei den dag i dag. Hvordan skal anleggstrafikk, skoletrafikk, myke trafikanter og skolebarn ivaretas som en helhelt på denne smale veien?
 • Hvordan ivaretas myke trafikanter i et allerede utfordrende trafikksystem?
 • Hvor skal besøkende til barnehage og Vesterøya menighet parkere med frafall i parkeringsplasser og i dag allerede store utfordringer med trafikkhåndtering?
 • Vann og kloakk system har allerede i dag utfordringer på Rødsåsen.
 • Hvordan skal økt trafikk håndteres på en allerede sterkt belastet strekning fra Fjellvik til sentrum? •Det foreligger ikke noen beregning eller oversikt over det samlede trafikkbilde til og fra sentrum, sett i sammenheng med nylig gjennomført utbygging på Veraåsen og det gamle verftsområdet samt planlagt utbygging på Langestrand, Røeds eplehage, Kilen brygge og jordet nordøst for Kilen-krysset - i tillegg til forslaget vedr. Rødsåsen.


2. Naturvern

 • Hvordan kompenseres et viktig grøntareal for nærmiljø, skole og folkehelsa?
 • Hvordan løses forhold rundt fredet flaggermus på Rødsåsen?
 • Det mangler utarbeidelse av artsanalyse og utdypende vurdering av områdets økologi.
 • Vil området på Rødsåsen tåle en reduksjon i plass med tanke på foreliggende økosystem?
 • Turistforeningen har merket flere bynære turer, hvor en av dem har Rødsåsen som mål.ULIKE TILTAK

Vi ser på dannelse av Rødsåsenkomiteen og ulike tiltak som iverksettes asap.


Rødsåsenkomiteen

Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg er en interessesgruppe på lik linje som andre grupperinger på Framnes og Vindal, samt vi er underlagt Sandefjord kommune. Vi vil spille inn forhold som er viktig for vårt mandat og ansvar rundt Rødsåsen og vårt nærmiljø på Hundremeterskogen og "liv mellom husene".


Når det gjelder hovedsaker bør dette samles under en egen gruppering som består av representanter for de ulike interessegrupper som har meldt seg. Rødsåsenkomiteen som en egen gruppering vil være tiltaksgiver for felles aktiviteter, høringsuttalelse for hovedsaker, samt iverksette møter med de folkevalgte i perioden etter høringsmøte 20/2.


Change.org - underskriftskampanje

Hvem som helst kan starte en underskriftskampanje. Men hvordan gjør den raskt og effektiv. Change.org er et online arbeidsverktøy for å enkelt kunne sette opp en underskriftskampanje, dele budskapet over alle kanaler, sosiale medier og via eposter, for å sanke inn underskrifter uten begrensninger på tid og rom.


Vi har nå satt tilrettelagt en egen kampanje for Rødsåssaken, der vi henviser til underskrifter for hovedsaker som skal sendes inn til høring fra Rødsåsenkomiteen.

_________________________________________________________________________________________


10.02.2017: Link til Facebookgruppen,

"Nei til rasering av Rødsåsen"

https://www.facebook.com/groups/378170012563284/?multi_permalinks=379182762462009¬if_t=group_activity¬if_id=1486761090293878_________________________________________________________________________________________

07.02.2017: Sandefjords Blad skriver

https://www.sb.no/sandefjord/utbygging/politikk/inviterer-til-folkemote-om-rodsasen-utbygging/s/5-73-348862 _________________________________________________________________________________________

FLYVERBLAD FRA FVNMU

LAGT  I UTVALGTE POSTKASSER:

Informasjonsflyer om møte onsdag 8/2 kl. 18:00 på Framnes skole


Nærmiljøutvalget for Framnes og Vindal har bedt inn Sandefjord Kommune, skolen, menigheten og andre lokale interessegrupper for et felles informasjonsmøte rundt utbygging av Rødsåsen.


Denne utbyggingen vil ha stor påvirkning på eksisterende infrastruktur og veinett, samt trygg skolevei for barn på Framnes skole. Videre vil den ta vekk et viktig naturområde midt mellom Framnes og Vindal.

Ulike eksisterende infrastruktur er under vurdering som Tjærildveien, Øvre Huvikvei, Rødsåsen, Rødslia med påvirkning på Ole Weggers vei, Skoleveien, med flere ned mot Framnesveien.


Bli med på møte for å få full informasjon om hvordan dette påvirker deg, dine barn og ditt nærmiljø.OPPSUMMERT

Det planlegges bygging av til sammen ca. 85 boliger - i form av småhus, konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbygg – fordelt i 3 områder omkring Rødsåsen. Hensyn til grønnstruktur og rekreasjon, tilpasning til eksisterende terreng og bygningsmiljø, samt utredning/vurdering av trafikale forhold har vært sentrale tema i planarbeidet.


Plan- og utbyggingsutvalget i Sandefjord kommune har to ganger utsatt behandlingen av planforslaget, fordi det i forkant av utvalgsmøter har fremkommet protester, mistillit til faglige utredninger og annet initiativ fra naboer. Forslagsstiller har på bakgrunn av dette supplert forslaget med ytterligere kvalitetssikring av trafikale vurderinger (Asplan Viak AS). I tillegg er regulerte veiføringer tilpasset i samsvar med administrasjonens forrige innstilling i saken.


UTSTREKNING

Planområdet har en utstrekning på ca. 118 daa. Av dette utgjør eiendommen gbn. 112/17 ca.

89daa. I nord er planområdet avsluttet i grense mellom gbn. 112/17 og tilstøtende boligeiendommer.

Nordlig veiforbindelse mellom gbn.112/17 og Fv260 Vesterøyveien (Tjærildveien –

Kirkeveien – Øvre Huvikvei – Fjellvikbakken) inngår også som del av planområdet.

I vest er planområdet avsluttet i og inntil kommunal vei Rødslia, samt i grense mot

boligeiendommer langs Idrettsveien.

I sør er planområdet avsluttet mot Vindalveien.

I øst er planområdet avsluttet i grense mot boligeiendommer langs veien Rødsåsen.NOEN LINKER TIL DOKUMENTASJON

Beskrivelse: https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/planer/reguleringsplaner/offentlig-ettersyn-av-reguleringsplaner/rodsasen/3-beskrivelse.pdf

 

Trafikkvurdering 2015: http://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/planer/reguleringsplaner/varsel-om-oppstart/utvidelse-rodsasen/rodsasentrafikkrapport-240615.pdf


Trafikkvurdering 2016: https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/planer/reguleringsplaner/offentlig-ettersyn-av-reguleringsplaner/rodsasen/5-trafikkanalyse-ramboll.pdf


Rambøll: http://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/planer/reguleringsplaner/varsel-om-oppstart/utvidelse-rodsasen/vedleggrodsasentrafikk.pdf


Asplan Viak: https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/planer/reguleringsplaner/offentlig-ettersyn-av-reguleringsplaner/rodsasen/6-trafikkanalyse-asplan-viak.pdf


Samlet  saksfremlegging desember 2016: https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/planer/reguleringsplaner/offentlig-ettersyn-av-reguleringsplaner/rodsasen/7-samlet-saksfremstilling.pdf


FVNMU

FVNMU

Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg FIS

c/o Framnes skole

Ferjeveien 15, 3222 Sandefjord


Epost: post@fvnmu.no

@ 2017 Copyright Terms of Use | All rights reserved