AarsmøteÅRSMØTE 2021


Vi ønsker alle beboere, kommunen og samarbeidspartnere velkommen til Årsmøte 22.3, kl 18.00 på Teams


AGENDA

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder og referent, samt to personer som signerer protokollen.
3. Årsberetning 2020
4. Årsregnskap 2020 og budsjett 2021
5. Vedlikeholds- og rehabiliteringsplan
6. Handlingsplan 2021
7. Diverse
8. Valg


LINK:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTdlMmYzZjMtN2Y0MS00ZDY3LWJmNmEtOWY3Mjc0NjM0OTJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294f25173-c18c-44ec-981e-92532ece7ee1%22%2c%22Oid%22%3a%22b45c2618-97cf-4a61-8857-8db5f8cbb2a3%22%7d