Utbygging-Framnes

UTBYGGING AV:

RØDSÅSEN OG LANGESTRAND


2020

Samarbeid på Framnes og Vindal rundt utbygging er nå omdøpt til "Framneskomiteen". Dette er en uformell organisering for å fremme alle sider og saker rundt utbygging i vårt nærmiljø, i kominasjon med riktig og fullstendig informasjon og konsekvensutredning. Alle med gode og konstruktive innspill med en interesse for vårt nærmiljø kan delta, eller forespørre informasjon. Sammen for et bedre nærmijlø!STATUS RØDSÅSEN

- Planutvalgeter på varselstadiet igjen, og det er første runde for å uttalese seg.

- Varsel om oppstart: Les mer på SFJK her..


Frist for å uttale seg er 24. april 2020.

 Eventuelle kommentarer kan sendes til:

Børve Borchsenius Arkitekter AS, Storgata 171, 3519 Porsgrunn

Eller på epost: post@borveborchsenius.no

 

Kopi av merknad sendes til:

Sandefjord kommune, 

Seksjon for klima, byggesak og arealforvaltning

Postboks 2025, 3202 Sandefjord

 Eller på epost: postmottak@sandefjord.kommune.no


Kontaktperson i kommunen er Edle Vågen Oxholm

E-post: edle.vagen.oxholm@sandefjord.kommune.noNoen punkter som har kommet inn fra Framneskomiteen til fokus:

 • Det er planlagt ny skole på Vesterøya. I den forbindelse er det usikkert hvile ruter som vil brukes som skolevei. Oppstart av en reguleringsplan bør derfor utsettes til etter at dette er avklart.
 • I forbindelse med kommunesammenslåinga var hensiktene bl.a. å ha større arealer for utvikling. Det bør derfor vurderes om det av hensyn til lokalt næringsliv bør fokuseres på utbygging i andre deler av kommunen enn Framnesområdet. Utbygging i dette området vil skape mer kø rett utenfor sentrum, da hovedtransporten vil være med bil, og ikke sykkel og buss som det er lagt opp til i kommuneplanen.
 • Rødsåsen brukes i dag av skole og barnehager som turområde. Det er også mye brukt som rekreasjonsområde for hele Framnes. Ved en nedbygging vil dette være vanskelig å ivareta. Hvordan ser man for seg at motsetningene mellom utbygging og rekreasjon kan løses?
 • Rødslia er i dag mye brukt som skolevei. Årsaken til dette er lite trafikk og ingen kryssende veier. Ved utbygging av Rødsåsen vil begge disse reduseres. Hvordan er det tenkt at dette skal ivareta, ikke minst i en utbyggingsfase med mye anleggstrafikk?
 • Dersom det bygges på Rødsåsen, og trafikken ledes inn mot Ole Weggersvei, vil trafikken i dette området øke drastisk. Her ligger det en lekeplass som er mye brukt i tillegg til gamle Sandarbanen i Lyhmannsveien. Hvordan ser man for seg å unngå økt trafikk rundt disse områdene hvor det ofte er barn i aktivitet eller på vei til eller ifra?
 • Det bygges mye på Vesterøya, og det er planlagt mange boenheter i området, Hagalia, Industriveien, Langestrand, Verkstedveien, Rødsåsen, Veraåsen. Hvordan ser man på totalbildet av disse planene og hvordan dette påvirker trafikkbildet? Alle disse må kjøre via rundkjøringa i Kilen før de evt. spres på to veier videre.
STATUS LANGESTRANDNoe dokumentasjon:

6. desember 2019, Reguleringsarbeid for Langestrand. Oppsummering + forespørsel om
avklaring. Les her.._____________________________________________________________________________________________

(2019) "Kom med innspill!"


Partiene har lagt kommuneplan ut på høring og vil konkluderer når de ser alle høringsuttalelsene fra våre innbyggere. Merk: våre politiske partier kan endre planen i Rødsåsen til fordel for eksisterende beboere og bokvalitet for fremtiden.  Men de trenger å høre din stemme!Hvis du ønsker å uttale deg til planforslaget – send inn din høringsuttalelse til postmottak@sandefjord.kommune.no   

merk uttalelsen "17/6435 Høringsuttalelse – ny kommuneplan".


Link til kommuneplan:

https://www.sandefjord.kommune.no/kommuneplan#heading-h3-2 


EKSEMPLER PÅ INNSPILL TIL NY KOMMUNPLAN

Her er noen vinklinger som kan belyses:


- Hvor viktig er Rødsåsen for deg, dine barn, og forventet generasjoner av beboere her?

- Føler vi at barns rettigheter er godt nok ivaretatt i saken?

- Føler vi at trygg skolevei er godt nok ivaretatt fortsatt, hvor skal fortau være?

- Vil skolen få noen utfodringer med allerede godkjent utbygging på Veraåsen og Langestrand?

- Har man en fornuftig plan for godt skolemiljø utover definert plass mangel?

- Er det utfordringer med å bygget ut grønt areal før regjerningens planer er fastsatt?

- Hvordan står utbygging av Rødsåsen i kontrast til regionale planer om "grønne lunger og rekrasjon?


- Hvor står Sandfjord kommune med tanke på boligreserver og allerede forankret behov?

- Rødsåsen har vært definert grøntområde i 40 år, hva har forandret seg?

- Ble godkjenning av Rødsåsen for utbygging riktig utført?

- Er Reguleringsplanen for 1976 utdatert? Reguleringsplanveileder

- Har 5 års fristen innført for utdaterte reguleringsplaner blitt ivaretatt frem til 2014, eller var planen           

   utdatert (1976) ved godkjenning?
- Hvorfor er Framnesplatået nå plutselig "friskemeldt" for økt trafikk?


 

- Utsagn: "Sandfjord er Norgesmester i å gi dispensasjoner på reguleringsplaner, er dette lovstridig?"

- Utsagn: "med gjennomgått korrespondanse, hvem styrer hvem her av Thor Dahl og SFJK?"

- Hvorfor har man dårlig tid med å godkjenne Rødsåsen til utbygging, når det viser seg fortsatt å være 

  veldig mange usikkerhetsmomenter, er det ikke bedre å avvente enda mer utbygging på Framnes?

- Det foreligger mange planer og rapporter, men trenger man virkelig noe mer en " 2 øyne og en grad av

  sunn fornuft" for å se at nok er nok på Framnes?

- Hvor stiller de politiske partier seg, er utbygging av grøntområde i strid med årets partiprogram?

08.10.2018: Diverse høringsuttalelser

Rødsåsen er i sin siste fase av avgjørelser, med 2.gangs behandling i Planutvalget.

Saker:

https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018075493&

 


16.03.2017: Diverse høringsuttalelser


Rødsåsenkomiteen - fellesuttalelse

Dokument

Fellesuttalelse og underskriftskampanje - Change.org

Dokument

Framnes skole

Dokument

Naturvernforbundet

Dokument

Nærmiljøutvalget

Dokument

Turistforeningen

Dokument

Vesterøy Menighetsbarnehage

Dokument

Berørte parter langs Ay (Øvre Huvikvei +)

Dokument

Vesterøy Menighet

DokumentChange.org - underskriftskampanje

Stemmer levert..


15.02.2017: Dokumenter fra kommune og kontakt


Kommunedokumenter og saksdokumenter

www.sandefjord.kommune.no/Teknisk/arealplaner/reguleringsplaner/offentlig-ettersyn-av-reguleringsplaner/rodsasen/


KONTAKTINFORMASJON

Innsendelse av kommentar og uttalelse til kommuen før mandag 20.2

Eventuelle uttalelser kan enten sendes digitalt via kommunens kartportal på internett (link til arealplaner og høringer), på epost (david.haugen@sandefjord.kommune.no) til sandefjord kommune ,

eller som brev til Sandefjord kommune, bygnings- og arealplanseksjonen, pb. 2025, 3202 Sandefjord

Deadline: innen 20.02.17.12.02.2017: Oppsummering av folkemøte 8/2 på Framnes skole

Først og fremst vil jeg på vegne av alle oss i Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg (FVNMU) takke alle beboere, interessenter, grupperinger, organisasjoner, kommune og folkevalgte for at de stilte opp på møte vårt på onsdag. Vi har som et fellesskap helt klart blitt synlig i denne saken.


OVERORDNET

Med gode aktiviteter er det viktig at vi nå bidrar til fellesinformasjon, i tillegg til individuell saker. FVNMU har fått flere eposter de siste 2 dagene, og vil trekke frem essensen av dette.


Oppsummert er det viktig at vi ser på hva som organiseres i fellesskap, og hva enkelte interessegrupper og private initiativ som blir gjennomført enkeltvis. Det er noen saker som kan graderes som utfordrende rundt utbyggingen. Videre er det viktig at man ser på resultatforventninger om hva man ønsker de folkevalgte ska stemme på; avvise utbyggingen totalt, utsette på bakgrunn av manglende informasjon og utredninger, eller begrense utbygging.


Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg vil bistå i den administrative delen av denne prosessen, der initiativet er en videreføring fra andre interessenter av nærmiljøet.HOVEDSAKER

FVNMU henviser her til hovedsaker som har blitt belyst av ulike interessenter:


1. Infrastruktur

 • Utfordringene til infrastruktur er svært alvorlig, og flere forhold er ikke utredet:
 • Hvordan blir ivaretakelsen av 1-200 nye skoleplasser med utbygging på Rødsåsen i tillegg til Langestrand, Veraåsen og Husebygrenda?
 • Hva blir kostnader for å utbedre veinett med store mangler ?
 • Trafikkbildet i området, særlig rundt kirken, skolen, barnehagen og eika, samt deler av veinettet på Framnesplatået, er uoversiktlig og dels kaotisk allerede i dag.
 • Veinettet på Framnes ble fredet etter utbyggingen av JM på Veraåsen. Hvor skal så anleggstrafikk og økt veiforbruk gjennomføres?
 • Hvordan sikres barn trygg skolevei på veinett som i dag ikke kan kompensere for 2 biler i bredden?
 • Tjærildveien og Øvere Huvikvei har store utfordringer med trygg skolevei den dag i dag. Hvordan skal anleggstrafikk, skoletrafikk, myke trafikanter og skolebarn ivaretas som en helhelt på denne smale veien?
 • Hvordan ivaretas myke trafikanter i et allerede utfordrende trafikksystem?
 • Hvor skal besøkende til barnehage og Vesterøya menighet parkere med frafall i parkeringsplasser og i dag allerede store utfordringer med trafikkhåndtering?
 • Vann og kloakk system har allerede i dag utfordringer på Rødsåsen.
 • Hvordan skal økt trafikk håndteres på en allerede sterkt belastet strekning fra Fjellvik til sentrum? •Det foreligger ikke noen beregning eller oversikt over det samlede trafikkbilde til og fra sentrum, sett i sammenheng med nylig gjennomført utbygging på Veraåsen og det gamle verftsområdet samt planlagt utbygging på Langestrand, Røeds eplehage, Kilen brygge og jordet nordøst for Kilen-krysset - i tillegg til forslaget vedr. Rødsåsen.


2. Naturvern

 • Hvordan kompenseres et viktig grøntareal for nærmiljø, skole og folkehelsa?
 • Hvordan løses forhold rundt fredet flaggermus på Rødsåsen?
 • Det mangler utarbeidelse av artsanalyse og utdypende vurdering av områdets økologi.
 • Vil området på Rødsåsen tåle en reduksjon i plass med tanke på foreliggende økosystem?
 • Turistforeningen har merket flere bynære turer, hvor en av dem har Rødsåsen som mål.ULIKE TILTAK

Vi ser på dannelse av Rødsåsenkomiteen og ulike tiltak som iverksettes asap.


Rødsåsenkomiteen

Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg er en interessesgruppe på lik linje som andre grupperinger på Framnes og Vindal, samt vi er underlagt Sandefjord kommune. Vi vil spille inn forhold som er viktig for vårt mandat og ansvar rundt Rødsåsen og vårt nærmiljø på Hundremeterskogen og "liv mellom husene".


Når det gjelder hovedsaker bør dette samles under en egen gruppering som består av representanter for de ulike interessegrupper som har meldt seg. Rødsåsenkomiteen som en egen gruppering vil være tiltaksgiver for felles aktiviteter, høringsuttalelse for hovedsaker, samt iverksette møter med de folkevalgte i perioden etter høringsmøte 20/2.


Change.org - underskriftskampanje

Hvem som helst kan starte en underskriftskampanje. Men hvordan gjør den raskt og effektiv. Change.org er et online arbeidsverktøy for å enkelt kunne sette opp en underskriftskampanje, dele budskapet over alle kanaler, sosiale medier og via eposter, for å sanke inn underskrifter uten begrensninger på tid og rom.


Vi har nå satt tilrettelagt en egen kampanje for Rødsåssaken, der vi henviser til underskrifter for hovedsaker som skal sendes inn til høring fra Rødsåsenkomiteen.

_________________________________________________________________________________________


10.02.2017: Link til Facebookgruppen,

"Nei til rasering av Rødsåsen"

https://www.facebook.com/groups/378170012563284/?multi_permalinks=379182762462009&notif_t=group_activity&notif_id=1486761090293878_________________________________________________________________________________________

07.02.2017: Sandefjords Blad skriver

https://www.sb.no/sandefjord/utbygging/politikk/inviterer-til-folkemote-om-rodsasen-utbygging/s/5-73-348862 _________________________________________________________________________________________

FLYVERBLAD FRA FVNMU

LAGT  I UTVALGTE POSTKASSER:

Informasjonsflyer om møte onsdag 8/2 kl. 18:00 på Framnes skole


Nærmiljøutvalget for Framnes og Vindal har bedt inn Sandefjord Kommune, skolen, menigheten og andre lokale interessegrupper for et felles informasjonsmøte rundt utbygging av Rødsåsen.


Denne utbyggingen vil ha stor påvirkning på eksisterende infrastruktur og veinett, samt trygg skolevei for barn på Framnes skole. Videre vil den ta vekk et viktig naturområde midt mellom Framnes og Vindal.

Ulike eksisterende infrastruktur er under vurdering som Tjærildveien, Øvre Huvikvei, Rødsåsen, Rødslia med påvirkning på Ole Weggers vei, Skoleveien, med flere ned mot Framnesveien.


Bli med på møte for å få full informasjon om hvordan dette påvirker deg, dine barn og ditt nærmiljø.OPPSUMMERT

Det planlegges bygging av til sammen ca. 85 boliger - i form av småhus, konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbygg – fordelt i 3 områder omkring Rødsåsen. Hensyn til grønnstruktur og rekreasjon, tilpasning til eksisterende terreng og bygningsmiljø, samt utredning/vurdering av trafikale forhold har vært sentrale tema i planarbeidet.


Plan- og utbyggingsutvalget i Sandefjord kommune har to ganger utsatt behandlingen av planforslaget, fordi det i forkant av utvalgsmøter har fremkommet protester, mistillit til faglige utredninger og annet initiativ fra naboer. Forslagsstiller har på bakgrunn av dette supplert forslaget med ytterligere kvalitetssikring av trafikale vurderinger (Asplan Viak AS). I tillegg er regulerte veiføringer tilpasset i samsvar med administrasjonens forrige innstilling i saken.


UTSTREKNING

Planområdet har en utstrekning på ca. 118 daa. Av dette utgjør eiendommen gbn. 112/17 ca.

89daa. I nord er planområdet avsluttet i grense mellom gbn. 112/17 og tilstøtende boligeiendommer.

Nordlig veiforbindelse mellom gbn.112/17 og Fv260 Vesterøyveien (Tjærildveien –

Kirkeveien – Øvre Huvikvei – Fjellvikbakken) inngår også som del av planområdet.

I vest er planområdet avsluttet i og inntil kommunal vei Rødslia, samt i grense mot

boligeiendommer langs Idrettsveien.

I sør er planområdet avsluttet mot Vindalveien.

I øst er planområdet avsluttet i grense mot boligeiendommer langs veien Rødsåsen.NOEN LINKER TIL DOKUMENTASJON

Beskrivelse: https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/planer/reguleringsplaner/offentlig-ettersyn-av-reguleringsplaner/rodsasen/3-beskrivelse.pdf

 

Trafikkvurdering 2015: http://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/planer/reguleringsplaner/varsel-om-oppstart/utvidelse-rodsasen/rodsasentrafikkrapport-240615.pdf


Trafikkvurdering 2016: https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/planer/reguleringsplaner/offentlig-ettersyn-av-reguleringsplaner/rodsasen/5-trafikkanalyse-ramboll.pdf


Rambøll: http://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/planer/reguleringsplaner/varsel-om-oppstart/utvidelse-rodsasen/vedleggrodsasentrafikk.pdf


Asplan Viak: https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/planer/reguleringsplaner/offentlig-ettersyn-av-reguleringsplaner/rodsasen/6-trafikkanalyse-asplan-viak.pdf


Samlet  saksfremlegging desember 2016: https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/planer/reguleringsplaner/offentlig-ettersyn-av-reguleringsplaner/rodsasen/7-samlet-saksfremstilling.pdf


FVNMU